Skip Navigation
 
Naposledy přidáno
Naposledy přidáno
Náhodný produkt
TOPlist


Všeobecné podmínky


Zástavní smlouva
__________________________________________________________________________

FAETON -ZASTAVÁRNA

Otakarova 51, 37001 , České Budějovice č...........................
Fa FAETON. provozující podle Živnostenského listu č.j. ….................., č.ev......................... vydaného Okresním
živnostenským úřadem v Č. Budějovicich pro tuto zastavárnu uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku se zákazníkem

Jméno......................................................... Č. OP-Pasu..............................................................
Adresa/Sídlo...................................................................................................................................
tuto
SMLOUVU


I. Zastavárna poskytuje zákazníkovi peněžní prostředky a zákazník se zavazuje je vrátit
           v dohodnuté době v plné výši a zaplatit úroky stanovené zastavárnou.
II. Do zastavárny jsou přijímány jen předměty odpovídající možnostem zastavárny a
           poptávce na trhu.
III. Zastavitel výslovně prohlašuje, že zástavní předmět je jeho právoplatným majetkem, se
           kterým může volně nakládat, t.j. že věc není zcizena a nemá na ni právní nárok jiná osoba.
IV. Zapůjčená finanční částka se stanovi dohodou mezi zastavitelem a zastavámou. Pro její
           určení je rozhodujíci zejména poptávka a nabídka trhu. Zastavitel je povinen upozornit na
           všechny vady předmětu, které souvisí se stavem věcí a mají vliv na stanovení zástavni
           ceny.
V. Zastavárna je povinna svěřenou věc pečlivě opatrovat, chránit ji před poškozením,ztrátou
           a zničením. Vzniknou-Ii ji v důsledku plněni této povinnosti náklady, má právo na úhradu
           nákladů od zákazníka. V připadě uzavření zastavárny bude náhradni termin vydání zástavy
           uveden na vývěsce na provozovně. Zastavěná věc bude vrácena pouze osobě, která
           pře­dloží zástavní smlouvu.
VI. Vrátí-Ii zákazník peněžitou částku a zaplatí úroky, zastaváma je povinna předat zákaz­níkovi
           zástavu. Nevrátí-Ii zákazník v dohodnutý den celou peněžitou částku včetně úroků,
           smluvni strany sjednaji, že tímto dnem propadá věc sloužící jako zástava ve prospěch
           zastavárny. Zastavená věc může být vrácena i před dohodnutým termínem, zástavni
           podmínky se však nemění.

Popis zástavy: .................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................

Výše peněžni částky podle bodu I.: Kč...............................Slovy..........................................
                                                                   ...................................................................................

Výše úroků:   do 7 dnů 3% z peněžní částky a 7% manípul. poplatek, min.40 Kč
                      do 14 dnů 6% z peněžní částky a 14% manipul.poplatek, min.40 K
                      do 21 dnů 9% z peněžní částky a 21% manipul.poplatek, min.40 Kč

Doba splatnosti do ….................. Úrok a manipul. poplatek ............................................

V Č. Budějovicích dne ..........................                                            .......................................
                                                                                                                                    zákazník

Peněžní prostředky vráceny v Kč.......................................

Zástava vrácena dne...........................................................


Kupní smlouva
__________________________________________________________________________

                      KUPNI SMLOUVA č.............

Tuto smlouvu uzavírají na straně jedné
Firma: FAETON, Otakarova 51, 370 01 České Budějovice
IČO:............................
Tel.: 387 314 120
Zastoupená panem ….....................................
dále jen kupující


na straně druhé
Jméno,
Příjmení: ...............................................................................................................
Adresa:   ...............................................................................................................
Narozen: ...............................................................................................................
Č.OP:      ...............................................................................................................
Telefon:  ...............................................................................................................
dále jen prodávající

1. Prodávající prohlašuje, že je výhradním vlastníkem níže uvedeného předmětu

- název předmětu .....................................................................................................

- značka, typ         ......................................................................................................

- vyr. číslo             ......................................................................................................

2. Prodávající odpovídá za to, že při předání předmětu kupujícímu uvedl vady,
skryté vady předmětu a okolnosti pro které by se mohl předmět pro
kupujícího stát neupotřebitelným. Prodávající odpovídá kupujícímu především
za škodu, kterou by jeho nesprávnými údaji ( např. skrytá vada atd.) utrpěl
z titulu vlastní odpovědnosti kupujícímu.

3. Obě smluvní strany prohlašuji že jsou způsobilé k právním úkonům a tuto
smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoli za okolnosti omezujících vůli a její
projev, což stvrzují svými podpisy.

V Č. Budějovicích dne …...................................        .........................................                                                       .........................................
            podpis kupujícího                                                              podpis prodávajícího